Tác giả Chủ đề: Hướng dẫn cài đặt Apache, MySQL và PHP trên MacOS (Hệ điều hành MacOS)  (Đọc 3091 lần)

Offline admin

  • Administrator
  • Trung tướng
  • *****
  • Điểm yêu thích +105/-0
  • Học, học nữa, học mãi
    • Diễn đàn Nhật Bản
  • Paypal Account: admin@diendannhatban.info
Hướng dẫn cài đặt Apache, MySQL và PHP trên MacOS (Hệ điều hành MacOS) phiên bản 10.11 El Capitan


Phiên bản hệ điều hành MacOS của Apple đã cho ra phiên bản mới nhất là OSX 10.11 El Capitan. Bài hướng đãn này sẽ giúp chúng ta cài đặt AMP (Apache, MySQL, và PHP) khởi động và chạy một cách dễ dàng.

Bài hướng dẫn này sẽ giúp các bạn thiết lập cho những ứng dụng sau đây trên HĐH MacOS X:
1 Apache Web Server (DocumentRoot - system & user & .htaccess overrides & mod rewrites)
2 PHP
3 MySQL
*Cài đặt quản lý package trên MacOS X hombrew

1. Apache Web Server (HĐH Mac)
MacOS không hỗ trợ giao diện (GUI) để thiết lập cấu hình cho Apache Web Server

Bạn chỉ có thể cấu hình qua Terminal (giao diện câu lệnh)
Trích dẫn
/Applications/Utilities/Terminal 

Giao diện Terminal

Khởi động Apache
Trích dẫn
sudo apachectl start

Tắt Apache
Trích dẫn
sudo apachectl stop
or
sudo apachectl -k stop

Khởi động lại
Trích dẫn
sudo apachectl restart

Xem phiên bản Apache đang sử dụng
Trích dẫn
httpd -v


Phiên bản Apache kèm theo OSX El Capitan là Apache/2.4.16
Sau khi khởi động Apache các bạn có thể kiểm tra Apache có đang hoạt động hay không bằng cách sau
Mở trình duyệt web và nhập vào "localhost". Nếu trình duyệt hiển  thị "It works!" tức là Apache đang hoạt động tốt.


2. Web Server DocumentRoot
DocumentRoot đường dẫn mặc định
Trích dẫn
/Library/WebServer/Documents/

Đường dẫn theo User 
Trích dẫn
~/Sites
Vd: username là ddnb thì path sẽ như sau
Trích dẫn
/Users/ddnb/Sites

Config file:
Trích dẫn
/etc/apache2/users/username

File config cho user sẽ có mẫu như sau
Trích dẫn
<Directory "/Users/username/Sites/">
AllowOverride All
Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
Require all granted
</Directory>

Set Permissions (quyền sử dụng)
Trích dẫn
sudo chmod 644 username.conf

Module cần thiết
Trong file httpd load những module sau để chạy web server
Trích dẫn
sudo vi /etc/apache2/httpd.conf
LoadModule authz_core_module libexec/apache2/mod_authz_core.so
LoadModule authz_host_module libexec/apache2/mod_authz_host.so
LoadModule userdir_module libexec/apache2/mod_userdir.so
LoadModule include_module libexec/apache2/mod_include.so
LoadModule rewrite_module libexec/apache2/mod_rewrite.so

Module dành cho PHP
Trích dẫn
LoadModule php5_module libexec/apache2/libphp5.so

Cho phép config web server trên từng user
Trích dẫn
Include /private/etc/apache2/extra/httpd-userdir.conf

Mở file và uncomment line sau
Trích dẫn
sudo vi /etc/apache2/extra/httpd-userdir.conf
Include /private/etc/apache2/users/*.conf # uncomment line này: cho phép đến file config

Override .htaccess & cho phép URL Rewrites
Trích dẫn
sudo vi /etc/apache2/httpd.conf
# line 219: Sửa lại config như sau
<Directory /> 
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>


Lưu file config vài khởi động lại Apache
Trích dẫn
sudo apachectl restart

Kiểm tra
Trích dẫn
Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập


2. PHP (PHP 5.5.27 kèm theo với OSX 10.11 El và cần phải thiết lập trên httpd để có thể hoạt động)
Mở file config và cho phép module php5 hoạt động
Trích dẫn
sudo vi /etc/apache2/httpd.conf
LoadModule php5_module libexec/apache2/libphp5.so

Lưu file config vài khởi động lại Apache
Trích dẫn
sudo apachectl restart

Kiểm tra PHP
Trích dẫn
<?php phpinfo(); ?>


 3. MySQL
 Cài đặt MySQL với Homebrew (quản lý package cho Mac)
 
 # cài đặt brew Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập
Trích dẫn
ruby -e "$(curl -fsSL Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập)"

Trích dẫn
brew update
 brew install mysql

Trước khi sử dụng MySQL ta phải config như sau
Trích dẫn
$ unset TMPDIR
$ mkdir /usr/local/var
$ mysql_install_db --verbose --user=`whoami` --basedir="$(brew --prefix mysql)" --datadir=/usr/local/var/mysql --tmpdir=/tmp
Khởi dộng MySQL
Trích dẫn
mysql.server start

Tắt dịch vụ MySQL
Trích dẫn
mysql.server stop

Xem hướng dẫn
Trích dẫn
mysql.server --help

Dùng MySQL CLI
Trích dẫn
mysql -uroot

Cài đặt mật khẩu root cho MySQL
Cách 1:
Trích dẫn
/usr/local/opt/mysql/bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
/usr/local/opt/mysql/bin/mysqladmin -u root -h macpro.local password 'new-password'

Cách 2:
Trích dẫn
/usr/local/opt/mysql/bin/mysql_secure_installation
[/size]
 

Diễn đàn Nhật Bản
« Sửa lần cuối: Chủ nhật, 17/04/2016, 08:55:39 am gửi bởi Admin »
Diễn đàn Nhật Bản