Tác giả Chủ đề: Cài đặt FFmpeg dùng để convert các định dạng video media trên Centos  (Đọc 2674 lần)

Offline ddnbgroup

  • Trung úy
  • ***
  • Điểm yêu thích +5/-0
  • Diễn đàn Nhật Bản
    • DDNBGROUP
  • Paypal Account: ddnbgroup@yahoo.co.jp
Dtech


Thư viện cần thiết để cài đặt ứng dụng này
Trích dẫn
# yum install autoconf automake cmake freetype-devel gcc gcc-c++ git libtool make mercurial nasm pkgconfig zlib-devel

Tạo thư mục ffmpeg_sources trong home_directory
Trích dẫn
mkdir ~/ffmpeg_sources

Compile và cài đặt
Yasm: Là một trình biên dịch được sử dụng bởi x264 và FFmpeg
Trích dẫn
cd ~/ffmpeg_sources
git clone --depth 1 git://github.com/yasm/yasm.git
cd yasm
autoreconf -fiv
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --bindir="$HOME/bin"
make
make install
make distclean

libx264
Trích dẫn
cd ~/ffmpeg_sources
git clone --depth 1 git://git.videolan.org/x264
cd x264
PKG_CONFIG_PATH="$HOME/ffmpeg_build/lib/pkgconfig" ./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --bindir="$HOME/bin" --enable-static
make
make install
make distclean

libx265
Trích dẫn
cd ~/ffmpeg_sources
hg clone Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập
cd ~/ffmpeg_sources/x265/build/linux
cmake -G "Unix Makefiles" -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="$HOME/ffmpeg_build" -DENABLE_SHARED:bool=off ../../source
make
make install

libfdk_aac
Trích dẫn
cd ~/ffmpeg_sources
git clone --depth 1 git://git.quote.sf.net/p/opencore-amr/fdk-aac
cd fdk-aac
autoreconf -fiv
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --disable-shared
make
make install
make distclean

libmp3lame
MP3 audio enquoter.
Requires ffmpeg to be configured with --enable-libmp3lame.
Trích dẫn
cd ~/ffmpeg_sources
curl -L -O Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập
tar xzvf lame-3.99.5.tar.gz
cd lame-3.99.5
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --bindir="$HOME/bin" --disable-shared --enable-nasm
make
make install
make distclean

libopus
Opus audio dequoter and enquoter.
Requires ffmpeg to be configured with --enable-libopus.
Trích dẫn
cd ~/ffmpeg_sources
git clone git://git.opus-quotec.org/opus.git
cd opus
autoreconf -fiv
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --disable-shared
make
make install
make distclean

libogg
Ogg bitstream library. Required by libtheora and libvorbis.
Trích dẫn
cd ~/ffmpeg_sources
curl -O Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập
tar xzvf libvorbis-1.3.4.tar.gz
cd libvorbis-1.3.4
LDFLAGS="-L$HOME/ffmeg_build/lib" CPPFLAGS="-I$HOME/ffmpeg_build/include" ./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --with-ogg="$HOME/ffmpeg_build" --disable-shared
make
make install
make distclean

libvorbis
Vorbis audio enquoter. Requires libogg.
Requires ffmpeg to be configured with --enable-libvorbis.
Trích dẫn
cd ~/ffmpeg_sources
curl -O Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập
tar xzvf libvorbis-1.3.4.tar.gz
cd libvorbis-1.3.4
LDFLAGS="-L$HOME/ffmeg_build/lib" CPPFLAGS="-I$HOME/ffmpeg_build/include" ./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --with-ogg="$HOME/ffmpeg_build" --disable-shared
make
make install
make distclean

libvpx
VP8/VP9 video enquoter.
Requires ffmpeg to be configured with --enable-libvpx.
Trích dẫn
cd ~/ffmpeg_sources
git clone --depth 1 Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập
cd libvpx
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --disable-examples
make
make install
make clean

FFmpeg
Trích dẫn
cd ~/ffmpeg_sources
git clone --depth 1 git://source.ffmpeg.org/ffmpeg
cd ffmpeg
PKG_CONFIG_PATH="$HOME/ffmpeg_build/lib/pkgconfig" ./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --extra-cflags="-I$HOME/ffmpeg_build/include" --extra-ldflags="-L$HOME/ffmpeg_build/lib" --bindir="$HOME/bin" --pkg-config-flags="--static" --enable-gpl --enable-nonfree --enable-libfdk-aac --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopus --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libx264 --enable-libx265
make
make install
make distclean
hash -r

Convert *.mov to *.mp4

Trích dẫn
ffmpeg -i [filename].mov -vquotec copy -aquotec copy [filename].mp4

Convert output sample
Trích dẫn
Metadata:
    major_brand     : qt 
    minor_version   : 0
    compatible_brands: qt 
    make-eng        : Apple
    make            : Apple
    enquoter         : Lavf57.14.100
    date            : 2015-11-16T09:19:12+0900
    date-eng        : 2015-11-16T09:19:12+0900
    location        : +35.6550+139.6954+077.411/
    location-eng    : +35.6550+139.6954+077.411/
    model           : iPhone 6
    model-eng       : iPhone 6
    Stream #0:0(und): Video: h264 ([33][0][0][0] / 0x0021), yuv420p, 1280x720, q=2-31, 4625 kb/s, 30.01 fps, 30 tbr, 19200 tbn, 600 tbc (default)
    Metadata:
      creation_time   : 2015-11-16 12:14:30
      handler_name    : Core Media Data Handler
      enquoter         : H.264
    Stream #0:1(und): Audio: aac ([64][0][0][0] / 0x0040), 44100 Hz, mono, 62 kb/s (default)
    Metadata:
      creation_time   : 2015-11-16 12:14:30
      handler_name    : Core Media Data Handler
Stream mapping:
  Stream #0:1 -> #0:0 (copy)
  Stream #0:0 -> #0:1 (copy)
Press [q] to stop, [?] for help
frame= 2048 fps=0.0 q=-1.0 Lsize=   39140kB time=00:01:08.31 bitrate=4693.7kbits/s   
video:38542kB audio:525kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.187245%

Tham khảo: FFmpeg
Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập
« Sửa lần cuối: Thứ tư, 30/12/2015, 08:11:09 pm gửi bởi ddnbgroup »