Tác giả Chủ đề: Tối ưu hệ thống trên Linux với 10 câu lệnh command line interface (CLI) hiệu quả  (Đọc 1884 lần)

Offline akibavn

  • Thành viên mới
  • *
  • Điểm yêu thích +1/-0
  • Diễn đàn Nhật Bản
Từ khoá: Thủ thuật, mẹo sử dụng command promt, command line trên Windows, Linux

Đây là những command line interface (câu lệnh CLI) trên hệ điều hành Linux giúp bạn quản lý hệ thống máy chủ hiệu quả1.top


Cung cấp thông tin thời gian thực những hoạt động trên hệ thống. Mặc định thì command này báo cáo chi tiết về hoạt động của CPU (vi xử lý)

output:
Trích dẫn
top - 23:50:56 up 30 days, 11:38,  1 user,  load average: 0.16, 0.12, 0.09
Tasks: 319 total,   1 running, 317 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.2%us,  0.2%sy,  0.0%ni, 99.7%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   3433860k total,  3253216k used,   180644k free,   421908k buffers
Swap:  8191996k total,   268252k used,  7923744k free,   577940k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                                           
 3610 mongod    20   0  458m 6376 1856 S  0.7  0.2 266:22.25 mongod                                                                             
   40 root      20   0     0    0    0 S  0.3  0.0   2:44.93 events/5                                                                           
 1492 root      20   0     0    0    0 S  0.3  0.0  64:53.31 phy0                                                                               
 2408 root      20   0     0    0    0 S  0.3  0.0  18:15.80 kondemand/2                                                                         
 2412 root      20   0     0    0    0 S  0.3  0.0   7:14.35 kondemand/5                                                                         
 3284 mysql     20   0 1781m 169m 4856 S  0.3  5.1 112:23.22 mysqld                                                                             
 7426 akibavn    20   0 15168 1404  924 R  0.3  0.0   0:00.04 top                                                                                 
20096 akibavn    20   0  178m  33m  936 S  0.3  1.0 126:20.52 tmux 


2.vmstat

Báo cáo thống kê của bộ nhớ ảo hoạt động trên hệ thống

output:
Trích dẫn
| =>  vmstat
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 0  0 267960 177108 422320 580956    0    0     4     7    1    1  0  0 98  1  0

3.w

Hiển thị thông tin về những người dùng đang đăng nhập và các hoạt động của họ trên máy chủ

output:
Trích dẫn
| => w
 23:57:56 up 30 days, 11:45,  1 user,  load average: 0.02, 0.09, 0.08
USER     TTY      FROM              LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
akibavn   pts/5    192.168.11.xx   23:49    0.00s  0.14s  0.00s w

4.uptime

Reports the amount of time the server has been running, current time, number of users currently logged on and the system load average.

output:
Trích dẫn
| => uptime
 23:49:58 up 30 days, 11:37,  1 user,  load average: 0.28, 0.13, 0.10

5.ps

Hiển thị thông tin của những quá trình hiện tại

output:
Trích dẫn
| =>  ps -all
F S   UID   PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
0 S   500  2914  1495  0  80   0 - 15475 poll_s pts/16   00:00:00 ssh
0 S   500  2917  5676  0  80   0 - 15476 poll_s pts/2    00:00:00 ssh
0 S   500  3376  3711  0  80   0 - 57008 n_tty_ pts/3    00:00:00 mysql
0 T   500  3990  3711  0  80   0 - 30981 signal pts/3    00:00:00 python
0 S   500  9314  7415  0  80   0 - 15475 poll_s pts/21   00:00:00 ssh
0 S   500  9781  9213  0  80   0 - 15475 poll_s pts/23   00:00:00 ssh
0 S   500 10256 10562  0  80   0 - 56850 n_tty_ pts/0    00:00:00 mysql
0 R   500 10823  7062  0  80   0 - 27033 -      pts/5    00:00:00 ps
0 S   500 11601 11510  0  80   0 - 15512 poll_s pts/26   00:00:00 ssh
0 S   500 28710 11147  0  80   0 - 15512 poll_s pts/24   00:00:00 ssh
0 S   500 29406 11284  0  80   0 - 15475 poll_s pts/25   00:00:01 ssh
0 S   500 30955 30859  0  80   0 - 15520 poll_s pts/27   00:00:00 ssh

6.free

Hiển thị tổng số lượng bộ nhớ vật lý và bộ nhớ swap đang được sử dụng bởi bộ đệm và nhân kernel.

output:
Trích dẫn
| =>  free -l
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       3433860    3303964     129896      12968     423812     587544
Low:       3433860    3303964     129896
High:            0          0          0
-/+ buffers/cache:    2292608    1141252
Swap:      8191996     267808    7924188

7.iostat

Hiển thị thống kê input/output của CPU trên các thiết bị, định dạng và phân vùng trên file hệ thống (NFS).

output:
Trích dẫn
Linux 2.6.32-573.7.1.el6.x86_64 (Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập)    11/22/2015    _x86_64_   (8 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.44    0.01    0.32    0.92    0.00   98.31

Device:            tps   Blk_read/s   Blk_wrtn/s   Blk_read   Blk_wrtn
sda               4.34        35.69       109.45   95052822  291511504
scd0              2.71        21.70         0.00   57798424          0
sdc               0.29         2.58         0.00    6875053          0

8.sar

Collects, reports and saves system activity info.
Báo cáo và lưu lại những hoạt động gần đây của hệ thống

output:
Trích dẫn
07:10:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
07:20:01 AM     all      0.33      0.00      0.28      0.87      0.00     98.52
07:30:01 AM     all      0.28      0.00      0.29      0.90      0.00     98.53
07:40:01 AM     all      0.30      0.00      0.28      0.84      0.00     98.58
07:50:01 AM     all      0.33      0.00      0.29      0.80      0.00     98.58
08:00:01 AM     all      0.32      0.00      0.27      0.83      0.00     98.58
Average:        all      0.62      0.01      0.32      1.08      0.00     97.97

9.mpstat

Hiển thị từng hoạt động cụ thể của vi xử lý

output:
Trích dẫn
Linux 2.6.32-573.7.1.el6.x86_64 (Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập)    11/22/2015    _x86_64_   (8 CPU)

08:06:06 AM  CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest   %idle
08:06:06 AM  all    0.44    0.01    0.31    0.92    0.00    0.01    0.00    0.00   98.31

10.pmap

Báo cáo chi tiết dung lượng xử dụng bộ nhớ của từng process (ứng dụng)

output:
Trích dẫn
| =>  pmap 3990
3990:   python -v
0000000000400000      4K r-x--  /usr/bin/python
0000000000600000      8K rw---  /usr/bin/python
0000000001a3d000    908K rw---    [ anon ]
0000003d3f600000    128K r-x--  /lib64/ld-2.12.so
...

Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập tổng hợp
« Sửa lần cuối: Chủ nhật, 17/06/2018, 07:38:44 am gửi bởi admin »