Diễn đàn Nhật Bản - diendannhatban.info

CNTH - IT - 技術 => FRAMEWORK - TOOLs - SDK => ReactJS => Tác giả chủ đề:: lehungio trong Thứ bảy, 8/02/2020, 03:16:17 pm

Tiêu đề: Ứng dụng và giáo trình học Reactjs căn bản online 2019
Gửi bởi: lehungio trong Thứ bảy, 8/02/2020, 03:16:17 pm
https://www.youtube.com/watch?v=DLX62G4lc44

Những khái niệm căn bản :
JSX
Props and state
Conditional rendering
Functional components
Class components
Styling components
Lifecycle methods
Fetching data from APIs
Handling events
Forms in React
Controlled components
Writing modern React
Local dev setup
React Hooks

Ứng dụng học trực tiếp
https://scrimba.com/g/glearnreact